Generalforsamling i Hammel Cykle klub

d. 13.11.18

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt redegørelse for fremtidig planlagt virksomhed.
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent,
6. Budget for det kommende år.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af bestyrelsessuppleanter.
9. Valg af revisor.
10. Valg af revisorsuppleant.
11. Eventuelt.

 

 

Referat:

Der er 33 deltagere ved generalforsamlingen.

 

 

1. Valg af dirigent

 

Bestyrelsen foreslår Jørgen Tind som dirigent.

- Jørgen Tind vælges som dirigent og erklærer generalforsamlingen for lovlig.

 

2. Bestyrelsens beretning

 

Jesper Dannerfjord fremlægger bestyrelsens beretning i form af en power point præsentation.


Beretningen ligger blandt andet fokus på:


  • - Klubbens medlemstal:
   • Klubben har pt. 214 medlemmer, hvilket er 27 færre end sidst år på samme tid. Det er især B&U motions og licensmedlemmer, hvor der er faldende medlemstal.

  • - B&U
   • Der er 45 medlemmer. De er fordelt på både MTB og landevej, med en overvægt på MTB.

   • Der har i den forgangne sæson været udfordringer med manglende forældreopbakning i B&U og trænermangel på både landevejs- og MTB fronten.

   • De bærerende kræfter stopper med udgangen af denne sæson, mangler der nogle hænder, der vil være med til at danne et B&U udvalg for den næste sæson.

  • - Motionsafdelingen
   • Der er etableret et udvalg, der repræsenterer motionsafdelingens bredde, da det både består af både landevejs- og MTB folk.

   • Flere gode aktiviteter gennem sæsonen, og senest klubfest i oktober

  • - MTB talent/elite
   • Det har været en resultatmæssig flot sæson for klubbens MTB talent/elite. Bl.a. en Danmarksmester i U19: Alexander Young Andersen.

  • - U23 elite på landevej
   • God vintersæson 2017/2018, med godt fremmøde til træningerne. Desværre har sommertræningen haltet grundet manglende fremmøde og organisering.

  • - Løbsarrangementer
   • Hammel CK er blandt andet kendt for at afholde pinseløbet 2. pinsedag, som i år blev holdt i en ny form. Der var stor ros til det nye pinseløb fra mange sider af. Dog har Pinseløbsudvalget valgt, at de ikke ønsker at afholde løbet i den kommende sæson, da der er for få hænder til at løfte opgaven.

   • Hadsten Gade Grand Prix 2018 blev afholdt i flot stil med store rytternavne som Nicki Terpstra og Mads Pedersen til start.
 • - Bestyrelsens fokusområder 2019 præsenteres:
   • Gode rammer for Børn og Unge.
    • Det skal være sjovt, og der skal være trænere og voksne omkring børn og unge i klubben.

   • Gode rammer for talent og elite.
    • Til og med U23 – både landevej og MTB.
    • De der vil mere skal have mulighed for at udvikle sig.

   • Gode rammer for voksne.
    • Der skal være plads til det sociale og det konkurrencemæssige på samme tid.
   • Sikring af de nødvendige organisatoriske rammer for ovenstående.

 


Beretningen til debat:

 • - Der opfordres til, at klubbens medlemmer tænker over, hvordan vi kan tiltrække nogle af de cykelmotionister, der kører på vejene i lokalområdet, som ikke er med i en klub.

 • - Der spurgt ind til konsekvensen ved at vælge IKKE af afholde pinseløbet, i forhold til om man kan vende tilbage efter et par år og stadigvæk få 2. pinsedag som terminsdato.

  • Klubben skal ikke forvente at kunne få 2. pinsedag som terminsdato efter at have holdt en pause fra en sæson.

  • Der er på generalforsamlingen ærgrelse over, at pinseløbet formentlig ikke bliver afholdt i 2019.

  • Det diskuteres hvorfor det er svært at skaffe frivillige til pinseløbet i Hammel.

 • - Mangel på trænere: Der bliver spurgt ind til, om klubben stiller krav til vores eliteryttere, om at de skál være trænere for børnene engang imellem.

  • Bestyrelsen har en holdning om, at man ikke vil tvinge nogen til at være trænere i klubben. Det skal være lysten, der driver værket. Der er til gengæld nogle forventninger til vores eliteryttere, om at de viser sig i klubben, og deltager i klubtræningen i et vis omfang.

 

Beretningen bliver taget til efterretning.  3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

 

Kassereren Kim Knudsen fremlægger regnskabet.

 

Der stiles opklarende spørgsmål til forståelsen af regnskabet:

 • - Generalforsamlingen påpeger noget uetisk i at sælge klubtøj med gammel sponsorer på.
  • - Bestyrelsen forklarer, at der er blevet bedt om tilladelse fra de nye sponsorer til at sælge ud af det gamle tøj, før det blev gjort.
 • - Generalforsamlingen roser samtidig bestyrelsen for at forsøge at minimere tabet omring nedskrivningen på tøjet.

 

Regnskabet godkendes.

 

 

4. Behandling af indkomne forslag

 

Der er kommet 2 forslag og 1 orienteringspunkt, der rundeles på papir.

 

Forslag 1 – vedtægtsændring:

Kim Knudsen fremlægger forslaget om at ændre § 10 i vedtægterne, for at gøre det nemmere at håndtere administrative opgaver med banken, samt at gøre det nemmere at skifte kasserer i klubben. 

 

Forslaget bliver flerstemmigt vedtaget

 

Forslag 2 – vedtægtsændring:

 

  • - Tom Jørgensen fremlægger forslaget om at ændre § 7 i vedtægterne. Der vil betyde at regnskabet skal udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
  • - Jesper Dannerfjord fremlægger bestyrelsens holdning til forslaget:
   • Der er behov for arbejdsro i bestyrelsen til at få regnskabet og andre ting gjort klar til generalforsamlingen. Når det er sagt, så er der forståelse fra bestyrelsens side for ønsket.
   • - Jesper Dannerfjord opfordrer til at generalforsamlingen lader det være op til den nye bestyrelse at vurdere, om de kan imødekomme behovet fremover, i stedet for at lave en vedtægtsændring.
  • Det bliver nævnt fra generalforsamlingen, at det ville være rart at kunne forberede sig til generalforsamlingen ved at få udsendt regnskabet.
  • Bestyrelsen noterer, at der er et ønske fra generalforsamlingen om at forstå regnskabet og blive bedre sat ind i det.
 • - Forslaget bliver ikke vedtaget.

 

Orientering 3 – brug af sponsorere:

 

 • - Niels Malling spørger om klubbens egne sponsorer bliver spurgt, inden der laves sponsoraftale til anden side på talent/elitehold.
  • - Lars Toft fortæller, at der i år på landevej er lavet aftale til anden side, som vores egne sponsorer muligvis kunne have matchet. Det er udvalgene, der laver aftalerne, men bestyrelsen vil opfordre alle udvalg til at have opmærksomhed på vores egne sponsorer.5. Fastsættelse af kontingent

 

- Bestyrelsen foreslår at kontingentet skal være uændret.

Bemærkninger fra generalforsamlingen:

 

- Der bliver nævnt at kontingentet er lavt.

Forslaget om uændret kontingent bliver vedtaget.

 

6. Budget for den kommende år

 

Lars Toft gennemgår budgettet for 2019.

 

- Bemærkninger til budgettet:

 • Der bliver afsat for lidt penge i budgettet til motionsafdelingen, når man tænker på, at store dele af kontingentindtægterne kommer fra motionsafdelingen.
  • Man vil eksempelvis gerne have flere penge til tøjpakker, der vil gøre det billigere for motionisterne at købe tøj.
 • - Der er et ønske om en større gennemsigtighed, i forhold til at forstå, hvad pengene bruges til i klubben.

 

Budgettet bliver vedtaget.

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

Valg af formand:

 

- Jesper Dannerfjord træder af som varslet på sidste generalforsamling.

 

- Bestyrelsen forslår Lars Toft som formand for et år (den resterende tid af Jespers periode).

 

- Lars Toft vælges som formand. 

 

Valg af kasserer:


- Kim Knudsen er på valg: modtager ikke genvalg.

 

- Bestyrelsen forslår at David Møller vælges som kasserer.

 

- David Møller vælges som kasserer.

 

På valg i bestyrelsen er:

 

- Lisbeth Kirk: Modtager ikke genvalg.

 

- Per Holler: Modtager ikke genvalg.

 

Bestyrelsen skal bestå af mindst 5 medlemmer (inklusiv formand og kasserer), og da Lars Toft og Janni Nielsen bliver siddende, vil det sige, at der skal vælges mindst 2 nye bestyrelsesmedlemmer.

 

- Niels Ove Christensen vælges som bestyrelsesmedlem.

 

- Kim Ludvigsen vælges som bestyrelsesmedlem.

 

Bestyrelsen består dermed af:

Lars Toft (formand), David Møller (kasserer), Janni Nielsen, Kim Ludvigsen og Niels Ove Christensen.

 

 

8. Valg af bestyrelsessuppleanter

 

- Nuværende bestyrelsessuppleanter:

 

Første suppleant Asbjørn Ravn: modtager ikke genvalg.

 

Anden suppleant Kim Ludvigsen: er gået ind i bestyrelsen.

 

- Generalforsamlingen vælger:

 

Til første suppleant vælges Tine Gamborg for ét år.

 

Til anden suppleant vælges Torben Severinsen for ét år.

 

 

9. Valg af revisor

- Jørgen Tind genvælges som revisor.

 

 

10. Valg af revisorsuppleant

- Kim Knudsen vælges som revisorsuppleant.

 

 

11. Eventuelt

11.1 Frivilligliste:

 

 • - Det påpeges, at der ikke er blevet lavet en liste over frivillige, der skal have en erkendelighed, hvilket bestyrelsen havde truffet beslutning om, at der skulle laves i januar måned.  Generalforsamlingen udtrykker utilfredshed hermed.
 • - Bestyrelsen beklager, at det ikke er lykkedes, men at der senere på generalforsamlingen vil være nogle få erkendeligheder af nogle af klubbens medlemmer.

11.2 Pinseløbet:

 

 • - Der bliver spurgt ind til, om vi i klubben er helt sikre på, at vi ikke ønsker at afholde pinseløbet næste år.
 • - Kun få udtrykker, at de lyst til at afholde pinseløbet i 2019.

 

11.3 Uddeling af vandrepokaler

 

- Årets bedste resultat går til: Alexander Young Andersen.

 

- Årets rytter går til: Niels Malling Olsen.

 

- Årets bad ass går til: Jørgen Nielsen.

 

11.4 En særlig tak:

- Annie Nielsen takkes for det husmorarbejde, hun gør i klubhuset og modtager en erkendelighed herfor.

 

- Kim Knudsen takkes for de 8 år, han har siddet som kasserer i klubben og modtager en erkendelighed herfor.

 

- Per Holler, Lisbeth Kirk, Asbjørn Ravn, Jesper Dannerfjord takkes for det arbejde, de har lagt i bestyrelsen og modtager erkendeligheder herfor.

 

 

Sponsor

Boyum-IT-logo
tn Bbyens vvs
nytsyn-logo
GoForm-logo
Fricykler-logo
tikioeb 
barndt1
Marcello
Skantag_logo
Lindberg
tn FrodeLaursen
Primaer logo positiv 
tn Byens Massør
FavrskovPosten 
fair cykling

Hammel Cykle Klub